Day Adders (Daboia)

Lower Classification

  • Moorish viper (Daboia mauritanica)
  • Palestine viper (Daboia palaestinae)
  • Russell’s viper (Daboia russelii)
  • Eastern Russell’s viper (Daboia siamensis)