Hooknose snakes (Gyalopion)

Lower Classification

  • Western hook-nosed snake (Gyalopion canum)
  • Desert hook-nosed snake (Gyalopion quadrangulare)
    • Gyalopion quadrangulare desertorum
    • Gyalopion quadrangulare quadrangulare